Din momentul lansării sale, această pagină de internet a găzduit timp de o lună analize, știri, prezentări, materiale video legate de programul de  candidatură la funcţia de rector al Universităţii...

Din momentul lansării sale, această pagină de internet a găzduit timp de o lună analize, știri, prezentări, materiale video legate de programul de  candidatură la funcţia de rector al Universităţii Babeş-Bolyai al profesorului Enikő Vincze. Acesta a propus colegilor un management participativ, ce pune în valoare resursele existente şi generează un mediu instituţional suportiv pentru dezvoltarea UBB ca universitate publică de rang internaţional. Alegerile de rector din 2012 ne-au oferit şansa schimbării regulilor jocului, afirmării opiniei şi dezbaterii despre şi pentru UBB. Apreciind calitatea şi dedicaţia comunităţii noastre academice, şi recunoscând impactul schimbărilor social-economice asupra instituţiei, am susţinut și susținem și acum, după încheierea alegerilor, dezvoltarea Universităţii Babeş-Bolyai ca o multiversitate de calitate, bun public şi actor al guvernanţei democratice.

Conducerea unei multiversităţi are responsabilitatea să creeze şi susţină un mediu adecvat diversităţii profesionale şi culturale, care respectă autonomia academică şi promovează inter-disciplinaritatea şi inter-culturalismul. Trăim vremuri neoliberale în care dezideratul eficienţei şi competitiţiei economice predomină; noi, universitarii, considerăm că “producem” ceva mai mult şi mai valoros decât simple “mărfuri” pentru “piaţă”: cunoaştere şi oameni educaţi, responsabili moral şi civic, înzestraţi cu abilităţi şi cunoştinţe utile societăţii. Universitatea este un întreg, în care diferitele discipline se completează şi se potenţează reciproc. Din acest motiv, conducerea nouă va trebui să aplice proactiv noul sistem de distribuţie bugetară (o combinaţie între finanţarea în funcţie de numărul de studenţi şi cea atrasă pe baza rezultatelor cercetării); neapărat va trebui să sprijinire mai adecvat (prin expertiză, prin debirocratizare şi transparentizare) modul de generare şi de administrare a resurselor extrabugetare; şi va trebui să gestioneze consecinţele autonomizării departamentelor nou create (menţinând un echilibru între auto-susţinere şi redistribuire).

Într-o multiversitate comunitatea academică derulează activitatea sa ştiinţifică (educaţională şi de cercetare) în multiplele paradigme specifice ale diverselor domenii profesionale. Programul multiversitate propune să întărim, drept obiectiv transversal, universitatea ca bun public, care: asigură accesul la universitate şi promovarea academică indiferent de statut social, etnie, gen,orientare sexuală; gestionează cu responsabilitate banii publici; produce cunoaştere independentă şi responsabilă moral, liberă de controlul regimurilor politice sau ideologice şi al agenţilor economici, dedicată promovării şi asigurării drepturilor fundamentale ale omului, îmbunătăţirii calităţii vieţii, protecţiei mediului, evoluţiei tehnologice şi înţelegerii mai profunde a lumii în care trăim; refuză mercantilismul şi privatizarea bunurilor publice; construieşte universitatea pentru societate: factor al democratizării, spaţiu al dezbaterilor sociale şi spiritului civic critic, şi model de cetăţenie participativă; vede universitatea inserată în şi deschisă către oraş, care colaborează cu societatea civilă, dezvoltă parteneriate cu alte instituţii (culturale, economice, administrative, sociale) locale, oferă expertiză pentru elaborarea unor politici publice centrate pe o agendă social; instituţionalizează un spaţiu comunitar atractiv în care pluralismul, echitatea şi dreptatea socială se simt la ele acasă.

Multiversitatea de calitate aparţine de elita academică internaţională, dar în relaţia sa cu societatea funcţionează ca un bun public, iar în interior se reînnoieşte permanent printr-o guvernanţă democratică. Aceasta presupune un management participativ, o conducere bazată pe informare reciprocă, consultare permanentă, transparenţă, respect reciproc şi relaţii de parteneriat, sancţionarea deciziilor nedemocratice, tragerea la răspundere a tuturor factorilor decizionali şi capacitarea dialogului şi a gândirii critice.

Multiculturalismul critic, ca parte a politicilor de dezvoltare instituţională la UBB, impune asumarea unei responsabilităţi împărtăşite de către conducerea universităţii şi conducerea liniei maghiare în vederea asigurării resurselor materiale şi umane care fac posibilă exercitarea autonomiei departamentale conform Legii Educaţiei 1/2011 şi dezvoltarea calităţii predării şi cercetării la departamentele maghiare. Pe de altă parte, programele foarte valoroase de studii iudaice, norvegiene, americane, asiatice etc. ar trebui să fie completate cu studii despre romi care, pe plan internaţional, şi mai ales în faţa rasismului anti-ţigănesc din Europa  contemporană au o relevanţă tot mai mare. În acest domeniu trebuie facilitate şi programele educaţionale şi de cercetare care promovează schimburile şi colaborarea inter-culturală.

Multiversitatea este dedicată faţă de principiul egalităţii de şanse şi nediscriminării, fiind deschisă faţă de recunoaşterea nevoii de măsuri afirmative în vederea egalizării şanselor categoriilor dezavantajate.  Ne referim aici la dezideratul asigurării de șanse reale pentru participarea femeilor în poziţiile înalte ale ierarhiilor academice şi funcţii de conducere, precum şi la sprijinirea introducerii studiilor de gen și feministe în curricula universitară şi recunoaşterea ei printre domeniile de cercetare de prestigiu. Totodată, în acest context ne gândim şi la promovarea tinerilor în poziţii academice şi la crearea unui climat de respect reciproc în relaţia acestora cu generaţiile mai vârstă, precum şi cu profesorii emeriţi aflaţi la vârsta de pensionare (şi în spiritul 2012, European Year of Active Aging). În fine, dar nu în ultimul rând, accentuăm responsabilitatea universității de a fi accesibil, inclusiv și atractiv pentru studenți și familiile lor, indiferent de ce categorie socială ar aparține.

Multiversitatea azi, în Cluj, înseamnă un nou contract în cadrul Universităţii Babeş-Bolyai şi un nou contract cu societatea.